sv

 CHC rf.

Samfundet för ett inre helande och ett helhetsmässigt tillfrisknande.

Målet för CHC ry:s verksamhet är människans helhetsmässiga helande både till kropp, själ och ande. I den här helandeprocessen har både terapeutiska själavårdssamtal och bön sin givna plats. I enlighet med vår tro botar Gud genom sin Helige Ande och hjälper oss att finna barnet inom oss och låter det växa mot ett andligt vuxenskap.
Den år 1990 grundade föreningen vill stödja både individer och familjer till ett liv vars grund är kärlek och nåd.
Vi tror att kristna värderingar och en kristen livsstil skapar den bästa tänkbara grunden för livet. Till det livet hör inte att förringa, svika eller döma; istället gör den kristna värdegrunden att man respekterar människan som en helhet, som en kännande - och också lidande individ.
Vi vill som förening försvara dessa sunda värderingar och attityder. Tillsammans kan vi mycket mera än om vi bekymrar oss i ensamhet.

Våra värderingar

De kristna värderingarna kan sammanfattas i Jesu undervisning som är kända som den Gyllene regeln och det dubbla kärleksbudet. Enligt den Gyllene regeln skall människan göra åt andra som hon önskar att hon själv blev behandlad. Det dubbla kärleksbudet å sin sida uppmanar oss att älska Gud över allt annat och vår nästa som oss själva. Dessutom har varje individ enligt den kristna etiken samma människovärde och rättighet att existera.
Trots att de här värderingarna inte alltid respekteras, tror vi, att genom att ha dem som rättesnöre förbättras både individens, familjens och hela samhällets livskvalitet. En kristen livsstil skapar trygghet, stärker självkänslan och stärker kärleken till medmänniskan inom samhället. 
Varje människa har rätt att få njuta av ett gott liv och ett sammanhang där hon hör hemma. Vi är alla människor skapta av Gud och därför har vi en längtan efter ett sammanhang. Det hör till varje människas grundrättigheter att ha någon som ber för en, någon som vandrar vid ens sida, att få känna sig likvärdig och att finna ett sammanhang, och ingen har rätt att beröva en dessa rättigheter.

CHC vill hjälpa

Vår tids människor har ångest över många problem; trauman i barndomen, svårigheter i människorelationer, ekonomiska problem, skilsmässor, arbetslöshet och många andra saker kan förorsaka andligt illamående. Vi strävar efter att med vår verksamhet svara på den alltmer växande nöden och ångesten. Var och en, som på något sätt har känt sig övergiven eller diskriminerad, har rätt att få hjälp. Vi sätter inte villkor för hjälpen, utan vi vill möta var och en som är i behov av hjälp oberoende av bakgrund, livsåskådning eller värdegrund. Vi tror att det, speciellt bland kristna, ändå behövs hjälpare, själavårdare och terapeuter, som också förstår den inre andliga världen.
Vi strävar efter att hjälpa också dem som av ekonomiska eller andra orsaker lätt blir utan hjälp. Vi vill påminna om att Kristus inte kom på att hela friska. Han kom för de söndriga, ångestfyllda och borttappade.

CHC vill sammanföra

CHC är inte en församling, utan uppmuntrar människor att hitta sin plats i den egna församlingen och fungera än mera aktivt där till egen och andras glädje.

Vi vill erbjuda professionella inom olika områden en möjlighet att tillsammans hjälpa dem som blivit traumatiserade i livet eller som annars har blivit bemötta på ett sådant sätt att livet inte fungerar.

Vi vill skapa en plats där det är möjligt att få helhetsmässig kristen hjälp och där man kan mötas och be tillsammans. Om du gör själavårds-, terapeutiskt eller annat hjälparbete inom församling, förening, företag eller som självständig utövare, kallar vi dig med i vår verksamhet. Genom att delta kan du också påverka i vilken riktning CHC formas.

CHC består av tre olika slags medlemsskap:

  1. Understödsmedlemmar, som mot en årlig avgift får en medlemstidning, medlemsförmåner samt rätt att delta i årsmötena, men som inte har rösträtt.
  2. Medlemmar, som förutom ovannämnda förmåner har rätt att delta i föreningens beslut. Som medlemmar kallar vi dem, som gör sitt arbete på kristen värdegrund samt förbinder sig att följa föreningens regler och principer. Man ansöker skilt om att bli medlem, och medlemmen får utrymme på föreningens hemsidor.
  3. Samfundsmedlemmar, dvs samfund med rättslig handlingsförmåga, som också har möjlighet att påverka.

Tillsammans kan vi få tillstånd mycket mera än enskilt på var sitt håll. När vi strävar mot samma mål, kan man inte ignorera våra uttalanden.


CHC vill erbjuda en möjlighet

Kom med och tillfriskna eller tjäna!

Om du vill vara med i andlig helandetjänst önskar vi dig hjärtligt välkommen i vår gemenskap. Eller om du söker själavård eller kristen terapi, ta kontakt med oss. Vi vill efter bästa förmåga vara till hjälp och stöd på vägen mot ett helhetsmässigt tillfrisknande och ett inre helande.

Vi är också villiga att samarbeta med kristna församlingar och organisationer. Vi deltar gärna i organiserandet av olika tillställningar där själavård är ett centralt element.

Sänd en fritt formulerad redogörelse om dig själv och vad du är intresserad av att göra. Berätta också vad din gåva är och hur mycket du har möjlighet att vara med i verksamheten. Ingen ställs inför ansvar utan skolning, man får sakta växa in i vår verksamhet. Sänd din redogörelse till chc(at)chcry.net

CHC ry:n säännöt - I framtiden också på svenska

Tästä linkistä löydät sääntömme ja voit tutustua niihin.